Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) s komentarjem novele ZIZ-L

84,57  brez DDV

Format: A5

Vezava: Trda
Število strani: 781
Izid: april 2018

Avtorica :
Dr. Anja Drev

Kategorija:
Trust Badge Image

Opis

O noveli ZIZ-L

23. 2. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v izvršilni postopek vnaša pomembne spremembe in novosti. Z novelo se tako v zvezi s predlogi za izvršbo uvaja obveznost predložitve izvršilnega naslova pri izvršbi na podlagi izvršilnega naslova in obveznost opredelitve temelja zahtevka pri izvršbi na podlagi verodostojne listine. V okviru sprememb na področju pravnih sredstev velja izpostaviti uzakonitev (sicer omejene) možnosti revizije, spremembo pristojnosti višjih sodišč, pristojnost sodišča prve stopnje za izdajo nadomestnega sklepa, uvedbo ugovora zoper sklep o spremembi upnika in spremembo pravil o ugovoru tretjega. Poseben sklop sprememb je namenjen varstvu pravic dolžnika pri izvršbi na nepremičnino, ki je dolžnikov dom. V luči informatizacije in posodobitve izvršilnih postopkov je določena zakonska podlaga za spletne dražbe nepremičnin in premičnin. Posodobljen je postopek v zvezi s seznamom dolžnikovega premoženja, jasneje je urejen odlog izvršbe na predlog upnika. Velik delež sprememb je namenjen uskladitvi z določbami pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno. Na novo so urejene pristojnosti in postopek v zvezi z evropskim nalogom za zamrznitev bančnih računov, zaradi vključitve v sistem T2S pa so sprejete tudi spremembe pri izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje. Na področju izvršbe na premičnine spremenjene določbe o pravnih posledicah neuspešnega rubeža olajšujejo položaj dolžnika, kadar ni izgledov za uspešno izvršbo. Vendar pa na drugi strani položaj dolžnika otežujejo določbe, ki registracijo zarubljenega motornega vozila pogojujejo z overjenim dovoljenjem upnika. Novela določa zakonsko podlago za prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, spremembe pa posegajo tudi na področje poslovanja izvršiteljev.

O knjigi

V knjigi so na pregleden in sistematičen način predstavljene spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša novela ZIZ-L, poseben poudarek pa je namenjen obravnavi njihove uporabe v praksi, zaradi česar bo knjiga dobrodošel pripomoček vsem, ki se z izvršbo srečujejo pri svojem delu ali v zasebnem življenju.

V prvem delu knjige je podan primerjalni pregled doslej veljavnega in spremenjenega oziroma novega besedila posameznih členov. K posameznim z novelo prenovljenim členom je podan obsežen komentar, v katerem so tako s teoretičnega kot tudi s praktičnega vidika predstavljene spremembe in na podlagi praktičnih primerov prikazan njihov pomen za stranke in udeležence izvršilnega postopka, sodišča, izvrševalce sklepov o izvršbi, centre za socialno delo in druge, ki se z izvršbo soočajo v praksi. Avtorica v komentarju posebej opozori tudi na probleme, ki jih je mogoče pričakovati ob uporabi prenovljenih določb, in ponudi nekatere rešitve.

V drugem delu knjige je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo ZIZ, v katerem so spremembe in dopolnitve, določene z novelo ZIZ-L, posebej označene.

Avtorji

Dr. Anja Drev

Dr. Anja Drev je univerzitetni študij prava zaključila v letu 2001 z diplomo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Svoje izobraževanje je nadaljevala na magistrskem študiju, ki ga je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zaključila leta 2008. V letu 2016 je na tej fakulteti uspešno zagovarjala tudi doktorsko disertacijo s področja gospodarskega pogodbenega prava in pridobila znanstveni naziv doktorice znanosti s področja pravnih ved. Po zaključku diplomskega študija se je zaposlila kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je delala kot strokovna sodelavka na civilnem in gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Mariboru, v letu 2011 pa je bila imenovana v sodniško funkcijo. Od novembra 2011 dela kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Mariboru. Strokovno se udejstvuje zlasti na področjih izvršilnega in gospodarskega prava. Je avtorica več strokovnih in znanstvenih člankov ter drugih prispevkov, sodeluje pa tudi kot predavateljica na različnih strokovnih izobraževanjih.

Shopping cart

0

No products in the cart.