Podjetniško (korporacijsko) in davčno pravo

112,00  brez DDV

Knjiga »Podjetniško (korporacijsko) in davčno pravo« avtorjev izr. prof. dr. Dušana Jovanoviča, red.prof.dr. Borut Bratina in Davida Črešnika, ob pomoči strokovnega sodelavca Jake Premzla, predstavlja zaključeno celoto vsebinsko komplementarnih področij korporacijskega in davčnega prava.

Format: B5

Vezava: Trda
Število strani: cca 650
Izid: 2022

Avtorji:Izr. prof. dr Dušan Jovanovič, Prof.dr. Borut Bratina

Kategoriji: ,
Trust Badge Image

Opis

V delu bo podan poudarek na pravu gospodarskih družb, ki je podvrženo nenehnim spremembam in prilagoditvam praksi gospodarskih subjektov in trenutnim gospodarskim razmeram v državnem in globalnem okolju. Hkrati je prav zelo hitro spreminjanje značilnost EU, in sicer v smeri večje fleksibilnosti in modernizacije, kar je tudi del prizadevanj Evropske unije za povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Navedene spremembe se odražajo tudi v aktualnosti predstavljenega področja z novitetami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), posebej z zadnjo novelo ZGD-1K. Stalnica sprememb pa je zagotovo davčna zakonodaja, ki je prepuščena primarno v urejanje nacionalnim sistemom, hkrati pa je tudi v določenih pogledih unificirana na nivoju EU. Obe dinamični področji bosta zato aktualno prikazani z zadnjimi spremembami in dopolnitvami zakonodaje v Sloveniji in EU in pripadajočo sodno prakso.

Knjiga bo razdeljena na več zaokroženih poglavij, ki se bodo medsebojno prepletala in tvorila celoto, hkrati pa bodo lahko uporabljiva kot posamezne vsebine za reševanje praktičnih izzivov v gospodarstvu in davčnih postopkih. Na začetku bodo predstavljeni nekateri temeljni korporacijsko-pravni pojmi, sledi celovito predstavljen statusni položaj gospodarskih družb (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, evropska delniška družba, komanditna delniška družba ter osebne družbe), samostojnega podjetnika (s.p.), kjer je poudarek na vsebinskem delu kapitalskih družb, njihovem strukturiranju (kapitalskem in upravljalskem), statusnem preoblikovanju in povezovanju. Sledilo bo poglavje teorije davčnega prava ter prikaz nacionalne davčne ureditve posameznih oblik davkov ter povezovanja korporacijskih davkov na strukturiranje in delovanje gospodarskih subjektov z aktualno zakonodajo in izsledki sodne prakse.

Celotnim povezanim vsebinam bo dodano tudi stvarno kazalo!

Avtorji

Izr. prof. dr Dušan Jovanovič

Izr. prof. dr. Dušan Jovanovič, doktor pravnih znanosti, je izredni profesor za področje prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Izpopolnjeval se je predvsem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law University of Cincinnati, Kingston University London in Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Je član Pravniškega društva v Mariboru in član svetovnega združenja International Bar Association. S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja. Je avtor in soavtor več publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih s področja korporacijskega prava ter kot predavatelj na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Kot neodvisen in korporacijski strokovnjak je član nadzornih svetov gospodarskih družb, sodeluje pa tudi pri delu različnih državnih in nedržavnih organov in institucij s svojega področja.

Prof.dr. Borut Bratina

Borut Bratina je doktor pravnih znanosti in univerzitetni diplomirani ekonomist ter izredni profesor za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je predstojnik katedre za gospodarsko pravo in predstojnik Inštituta za gospodarsko pravo. Kot avtor in soavtor je izdal več znanstvenih in strokovnih monografij, strokovne in znanstvene članke objavlja v vodilnih slovenskih pravnih in poslovnih revijah ter priznanih mednarodnih revijah. Aktivno se udeležuje domačih in mednarodnih konferenc, simpozijev in poslovnih srečanj. Posebej aktivno sodeluje v Združenju članov nadzornih svetov, kjer je član upravnega odbora in predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata združenja. Kot član ali predsednik nadzornega sveta deluje v več slovenskih gospodarskih družbah. Sodeloval je v strokovni komisiji za pripravo ZGD-1 in je soavtor Velikega komentarja ZGD-1.

Shopping cart

0

No products in the cart.