Sem Alenka Križnik, roj. 28.08.1980. Srednješolsko izobraževanje sem zaključila na Srednji ekonomski šoli v Celju. Nato sem 21.09.2017 diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru.
Od 8.2.2008-31.10.2019 sem bila zaposlena kot strokovna delavka za javna pooblastila na centru za socialno delo Celje, Enota Šentjur pri Celju. Večino nalog je predstavljalo delo s strankami na področjih: skrbništva, ukrepov za varstvo otrokovih koristi (odvzemi otrok), duševnega zdravja, odobritve pravnih poslov, štipendij, varstva odraslih, prve socialne pomoči. Poleg tega sem nadomeščala koordinatorko za storitev pomoč na domu, opravljala druga dela po nalogu direktorice (sodelovala pri najzahtevnejših primerih, v okviru neposrednega izvrševanja skrbniških nalog: pridobivala predračune za sanacije hiš, koordinirala opravljanje skrbniških nalog, čiščenje hiš, pridobivala prevoze, sredstev za sanacijo in izvrševanje skrbniških nalog...), vodila ustne obravnave, razreševala pravne dileme v zapletenih primerih, sodelovala na timskih sestankih, vodila posebne ugotovitvene postopke, pripravljala predloge za zdravljenje brez privolitve (po Zakonu o duševnem zdravju) in odvzem poslovne sposobnosti/postavitev pod skrbništvo za sodišče, zastopala center v postopkih pred sodiščem, če je v postopku nastopal kot predlagatelj, zastopala varovance, za katere je center opravljal skrbniške naloge pred različnimi organi, šest let sem bila članica Sveta zavoda na centru, sodelovala sem v aktivu pravnikov na skupnosti centrov za socialno delo v Ljubljani (SCSD), bila sem članica delovne skupine pri SCSD za pripravo zakonodaje na področju skrbništva, sodelovala sem v intervizijskih sestankih za področje skrbništva in oprostitev. Od 5.11.2007 do 27.12.2007 sem bila pripravnica pri Odvetnici Romani Prevolšek, Šmarje pri Jelšah. V tem kratkem času sem se seznanila z delom v odvetniški pisarni in začela s pisanjem enostavnejših stvarnopravnih predlogov, pritožb, odškodninskih zahtevkov...
Od 1.11.2011 do 31.12012 sem bila sodniška pripravnica na Okrožnem sodišču v Celju. Prisostvovala sem na obravnavah, pisala sodbe, študirala literaturo, zakonodajo, spisovno gradivo... Od 1.11.2019 sem zaposlena kot vodja detabuizacije pri Slovenskem društvu hospic. Na tem delovnem mestu vodim in organiziram področje detabuizacijskih dogodkov, sodelujem pri temeljnih pravnih vprašanjih društva. Sodelovala sem pri pripravi temeljnega akta društva, pri pripravi pravilnikov, poslovnikov ipd. Sodelujem pri pripravi tožb, pritožb in drugih procesnih gradiv za sodišča in druge organe. Sodelujem na strokovnih sestankih in sestankih vodij, pri prijavah na javne razpise, fundraisingu, pri strokovnem raziskovanju, pripravljam pogodbe, pritožb.
Komunikacijske sposobnosti sem pilila na vseh delovnih mestih. Delala sem z različnimi ljudmi in se skozi delovni proces na različnih izobraževanjih urila v ustrezni komunikaciji. Ves čas sem morala sodelovati z različnimi institucijami (FURS, sodišča, ZZZS, ZRZS, zdravstvo, šola, policija, ministrstva, ...) in urejati statusne in druge zadeve za varovance. Rezultat teh izkušenj so tudi predavanja, ki sem jih ob priložnostih začela izvajati v zadnjem času.
Največ vodilnih kompetenc sem pridobila v času nadomeščanja koordinatorke za storitev pomoč na domu, ko je bilo potrebno organizirati storitev, urejati nadomeščanja ob nenadnih bolniških odsotnostih, urediti prerazporeditev dela,... Na zadnjem delovnem mestu se kompetenca organizacije terja kot osnova delovnega mesta, sicer ga ne bi mogla opravljati (detabuizacijski dogodki, organiziranje izobraževanj, kulturnih prireditev, večernih pogovornih oddaj, okroglih miz... ).
Ves čas se redno izobražujem in nadgrajujem znanje. Rada pišem in raziskujem. V Pravni praksi je bilo objavljenih enajst mojih člankov. Trenutno pa sodelujem z dr. Kraljić pri pripravi strokovne monografije za področje skrbništva. Za potrebe prakse iščem ustrezno zakonodajo in podzakonske akte na različnih področjih. Preberem precej sodne prakse in sem vešča iskanja pravnih predpisov. Občasno pripravljam interne in ustanovne akte raznim društvom (na zadnje sem sodelovala pri pripravi novega statuta Slovenskega društva hospic, kjer sem tudi članica upravnega odbora). Sodelujem pri različnih društvih, kar terja neprestano raziskovanje različnih zakonskih področij (avtorsko pravo, družinska zakonodaja, socialna zakonodaja, stvarno pravno področje, delovnopravno...).

Prikaz rezultata

Shopping cart

0

No products in the cart.