Povprašajte o izdelku

Novosti v postopkih javnega naročanja in nov Zakon ZJN-3

V avgustu 2015 je bil sprejet nov Zakon o javnem naročanju – ZJN-3, z datumom uveljavitve 1. 4. 2016, kar pomeni, da je zakonodajalec zanj predvidel relativno dolg vacatio legis. Verjetno tej odločitvi botrujejo utemeljeni razlogi. Kot enega izmed njih je mogoče navesti, da se z ZJN-3 v slovenski pravni red implementira nov sveženj evropske zakonodaje, natančneje dve evropski direktivi: Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014) in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014). ZJN-3 nadomešča predhodna zakona: Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 in ZJNVETPS.
novosti_narocanja_v_javnih1
Napisanih znakov: